Skip to main content

COVID-19 Vaccination Mandate

Notice to all students regarding covid-19 mandateeffective January 1, 2022

English-
Beginning January 1, 2022, all Alameda Adult School students enrolled in in-person classes must be fully vaccinated, and must have shown proof of vaccination to Alameda Adult School office. 
Students who are not fully vaccinated will be automatically unenrolled from face to face classes. Unvaccinated and partially vaccinated students will be welcome to attend our online classes if available. 

Spanish/Español-
A partir del 1 de enero de 2022, todos los estudiantes de la Escuela de Adultos de Alameda inscritos en clases presenciales deben estar completamente vacunados y deben haber mostrado un comprobante de vacunación en la oficina de la Escuela de Adultos de Alameda. Los estudiantes que no estén completamente vacunados serán cancelados automáticamente de las clases presenciales. Los estudiantes no vacunados y parcialmente vacunados serán bienvenidos a asistir a nuestras clases en línea si están disponibles. 

Chinese/中文 -
從 2022 年 1 月 1 日開始,所有參加面授課程的阿拉米達成人學校學生必須完全接種疫苗,並且必須向阿拉米達成人學校辦公室出示疫苗接種證明。
未完全接種疫苗的學生將自動取消面對面課程的註冊。
未接種疫苗和部分接種疫苗的學生歡迎參加我們的在線課程。

Vietnamese/ Việt-
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, tất cả học sinh Trường Alameda Adult ghi danh vào các lớp trực tiếp phải được tiêm chủng đầy đủ và phải xuất trình bằng chứng đã tiêm chủng cho văn phòng Trường Alameda Adult. Những học sinh không được tiêm chủng đầy đủ sẽ tự động không được ghi danh vào các lớp học trực tiếp. Các học sinh chưa được tiêm chủng và đã được tiêm chủng một phần sẽ được đón nhận tham gia các lớp học trực tuyến của chúng tôi nếu có.